Po–Pá 8.00–16.00 h
BAZENY.cz

Obchodní podmínky

1. Úvodní informace

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky “) v souladu s ustanovením § 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako NOZ) platí při nákupu v internetovém obchodě www.bazeny.cz provozovaném obchodní společností ALBIXON a.s., se sídlem Zbraslavská 55/5a, Malá Chuchle, 159 00 Praha 5, IČ 26117274 zapsanou u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 13162

e-mail: info@bazeny.cz 
telefon: + 420 251 094 140

(dále jen „prodávající“).

 1. Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. 
 2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, a oboje jsou vyhotoveny v českém jazyce. V kupní smlouvě lze sjednat ujednání, od obchodních podmínek odlišná, mající před ustanoveními obchodních podmínek přednostní uplatnění. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat, přičemž novým zněním nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 
 3. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se s obchodními podmínkami řádně a dostatečně seznámil, a že s nimi souhlasí. Obchodní podmínky jsou uloženy na stránkách internetového obchodu ve formě, která umožňuje archivaci a reprodukci.
 4. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními NOZ. 
 5. Spotřebitelem je ve smyslu § 419 NOZ každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

2. Uzavření kupní smlouvy

 1. Objednávka (čl. 3.) učiněná kupujícím na www.bazeny.cz je závazným návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem přijetí objednávky prodávajícím. Přijetím objednávky se rozumí zaslání „Potvrzení o přijetí objednávky“ na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce či prostřednictvím jiného prostředku komunikace na dálku. Kupující je povinen zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v potvrzení o přijetí objednávky jiný údaj, než který v objednávce uvedl kupující, je povinen neprodleně kontaktovat telefonicky nebo emailem prodávajícího. Objednávka a potvrzení jejího doručení jsou považovány za doručené, pokud se s nimi strany smluvního vztahu mohou seznámit. 
 2. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku umožňující individuální jednání při uzavírání kupní smlouvy, a zároveň dává výslovný souhlas k použití automatického telefonního systému, faxového přístroje a automatickému rozesílání elektronické pošty. Veškeré náklady, které vzniknou kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 3. Prodávající není jakkoliv povinen k uzavření kupní smlouvy, a to zejména s osobami, které již dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu či obchodní podmínky. Tuto skutečnost kupující bere na vědomí a je s ní srozuměn.
 4. Prodávající zajišťuje doručení objednaného zboží (věci) pouze v rámci území České republiky.
 5. Jednotlivé uzavřené kupní smlouvy jsou prodávajícím archivovány a nejsou přístupné nezúčastněným třetím stranám.

3. Způsob objednání a cena zboží včetně platebních podmínek

 1. Internetový obchod prodávajícího obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen a informací o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků včetně recyklačního poplatku. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na stránkách internetového obchodu, či do vyprodání zásob. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Prodávající má možnost uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Kupující pro objednání zboží vyplní tzv. “objednávkový formulář” (dále jen “objednávka”) obsahující zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, a informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Kupujícímu je umožněno před odesláním objednávky prodávajícímu zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající je oprávněn v závislosti na typu objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). V případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
 3. Kupující uhradí prodávajícímu v souladu s uzavřenou kupní smlouvou cenu zboží v Korunách českých (zkratka Kč) a případné náklady spojené s dodáním zboží takto:
 • A. Platba dobírkou

           Cenu za zboží uhradí kupující v hotovosti při jeho převzetí přepravci (např. řidiči přepravní služby PPL atd.). 

 • B. Platba předem bezhotovostním převodem

           Prodávající zašle kupujícímu na emailovou adresu údaje pro platbu zboží (celková částka, číslo bankovního účtu, variabilní symbol) a po převodu částky na účet prodávajícího bude zboží odesláno.

 • C. Platba hotově

           V hotovosti při převzetí zboží v provozovně prodávajícího .

 • D. Platba pomocí platební brány GP Webpay

           Kupující provede platbu prostřednictvím platební brány GP Webpay. Po úspěšném provedení platby bude zaslán kupujícímu email s potvrzením o platbě a účtenkou o EET.

 1. Prodávající má v jednotlivém případě, zejména je-li cena zboží vyšší, právo požadovat před předáním (odesláním) zboží úhradu jím stanové zálohy na cenu zboží nebo celé ceny zboží.
 2. Kupující je společně s kupní cenou povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží zejména v závislosti na způsobu dodání zboží a úhrady kupní ceny, které si zvolil.
 3. V případě platby v hotovosti v provozovně či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
 4. Prodávající ohledně plateb provedených na základě kupní smlouvy vystaví kupujícímu po uhrazení ceny zboží daňový doklad či doklad o zakoupení zboží, a to v případech, kdy je to v obchodním styku obvyklé nebo stanoveno obecně závaznými právními předpisy.
 5. Prodávající poskytuje na e-shopu různé slevy. Slevové akce se nesčítají.

4. Dodání a přeprava zboží

 1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Za převzetí zboží u kupujícího, který je podnikatelem, se považuje i okamžik jeho předání prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení (přechod nebezpečí škody na věci). Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
 2. Místo dodání zboží je určené v kupní smlouvě a je jím adresa na území České republiky, kterou kupující uvedl v objednávce.  Náklady na dopravu (včetně všech poplatků) hradí kupující.
 3. Kupující si v objednávce určí jeden z prodávajícím nabízených způsobů doručení zboží, které jsou rovněž uvedeny na www.bazeny.cz/moznosti-doruceni.. Pokud je způsob dopravy dohodnut a zajištěn na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese rizika a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy kupující.
 4. Je-li prodávající dle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 0,15 % denně z ceny neodebraného zboží. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 5. Kupující je povinen při převzetí zboží od přepravce zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky či o jiném poškození nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné uvedené poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti.
 6. Kupující vždy řádně zkontroluje obsah zásilky (balíku) při jejím převzetí. Pokud zásilka nebo její obsah vykazuje znaky poškození, sepíše kupující ihned protokol o poškození zásilky s dopravcem. Došlo-li k poškození zboží dopravou bez známek poškození obalu, oznámí kupující tuto skutečnost prodávajícímu nejpozději do 1 pracovního dne od dodání zásilky. Vždy je vhodné vyfotit poškození a poslat pořízený snímek prodávajícímu emailem k důkazu o nároku kupujícího z případné reklamace.
 7. Dodací lhůta je sjednána v kupní smlouvě. V případě platby předem bankovním převodem se doba doručení počítá od připsání částky na účet prodávajícího. Po uzavření objednávky bude kupujícímu zaslán informační e-mail o přijetí objednávky a následně informace o připravované expedici zboží.

5. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

 1. Kupující, je-li spotřebitelem, má právo bez udání důvodu od smlouvy odstoupit, a to nejpozději do 14 dní ode dne převzetí zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty.
 2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem na  info@bazeny.cz).
 3. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající všechny platby, které od něho obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak. Kupujícímu tím nevzniknou další náklady. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.
 4. Prodávající vrátí jakoukoliv platbu kupujícímu až po obdržení vráceného zboží nebo po prokázání skutečnosti, že kupující zboží odeslal zpět prodávajícímu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nastala první z těchto skutečností.
 5. Zboží je kupující povinen vrátit nepoškozené, nepoužité a kompletní spolu s originálním dokladem o koupi (fakturou) na adresu:


ALBIXON a.s. - Bazeny.cz
Na Cintlovce 535

268 01 , Hořovice


a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, přičemž  tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před jejím uplynutím.

 1. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně  jeho funkčnosti.
 2. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný ZDE.

6. Odstoupení od smlouvy prodávajícím

 1. Je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny či zboží nepřevezme, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Prodávající má v takovém případě vůči kupujícímu právo na náhradu přepravného a ostatních nákladů spojených s vrácením zboží.
 2. Prodávající má rovněž právo od smlouvy odstoupit, pokud je ukončena výroba zboží nebo jeho dodávka na trh, z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží, případně se výrazným způsobem změní jeho cena. Prodávající oznámí odstoupení kupujícímu prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, a nelze-li tak učinit, pak případně způsobem určeným kupujícím.

7. Odpovědnost za vady a mimosoudní řešení sporů

 1. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího (převzetí) nebo vada později vzniklá, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí těmito obchodními podmínkami a v ostatním ustanoveními občanského zákoníku.
 2. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady (to neplatí, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel) nebo dodáním chybějícího zboží, na odstranění vady opravou zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.
 3. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 4. Je-li kupující spotřebitelem, platí, že,
 • prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, přičemž kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí tohoto zboží,
 • nemá-li zboží stanovené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží (věci), může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 • Právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 • Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na jeho opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo ho opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
 1. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám způsobil.
 2. Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje kupující u prodávajícího na jeho provozovně. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající vyřídí reklamaci včetně odstranění vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Prodávající oznámí kupujícímu vyřízení reklamace telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, co je obsahem jeho reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, jakož i o provedení opravy zboží a o době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží).
 3. Kupující je povinen zboží převzít do jednoho měsíce od oznámení prodávajícího o vyřízení reklamace provedením opravy nebo odmítnutím reklamace. V případě nepřevzetí zboží v této lhůtě, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 0,1 % z kupní ceny tohoto zboží za každý den prodlení s jeho převzetím. 
 4. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí těmito obchodními podmínkami a v ostatním ustanoveními občanského zákoníku a reklamačním řádem prodávajícího zveřejněným na www.bazeny.cz.
 5. Reklamační formulář je k dispozici ke stažení ZDE.
 6. Prodávající nabízí ve svém sortimentu i zboží 2. jakosti - repasované (použité) zboží. Toto zboží je označeno jako repasované na e-shopu, i ve faktuře. U tohoto zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době dvanácti měsíců od převzetí tohoto zboží.
 7. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Kupující a prodávající se dohodli, že rozhodující mimosoudní institucí bude pouze a jen Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz. Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je dostupná na adrese https://adr.coi.cz/cs.

8. Ochrana osobních údajů

 1. Informace o zpracování osobních údajů pro účely uzavření a splnění smlouvy uzavřené prostřednictvím www.bazeny.cz jsou ZDE.
 2. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu osobní-udaje@bazeny.cz, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.
 3. Prodávající prohlašuje, že je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem: 00072047.

9. Elektronická evidence tržeb

 1. Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 2.  Prodávající vystavuje účtenky v elektronické podobě zasílané e-mailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu .

10. Závěrečná ustanovení

 1. Vzájemné vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 NOZ.
 3. Kupující bere na vědomí, že koupí zboží, které je v nabídce prodávajícího, nevznikají kupujícímu žádná práva na používání firemních či obchodních názvů a log, registrovaných značek či patentů prodávajícího a jiných osob, není-li stanoveno jinak. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 
 7. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne  24.6.2021.

 

Jak vybrat ten správný bazén?

Jak vybrat ten správný bazén?

Podívejte se na hlavní rozdíly mezi skimmerovým a přelivovým bazénem a zjistěte, jaké jsou přednosti našeho revolučního materiálu ALBISTONE®.

 • Autorizovaný e-shop
 • Výhodné akce
 • Většina produktů skladem
 • Rychlé doručení
 • Platba kartou
 • Více než 30 let zkušeností